بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

رشته های تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلات تکمیلی


رشته های تحصیلات تکمیلی

مقطع دکتــــری : 6 رشته

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

مهندسی کشاورزی- حشره شناسی

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی در سه گرایش سبزی کاری-گیاهان زینتی و میوه کاری

مهندسی کشاورزی- زراعت

مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات 

مهندسی کشاورزی-علوم دامی در دو گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام و تغذیه دام

مقطع کارشناسی ارشد دوره های (روزانه و شبانه):

 مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

مهندسی کشاورزی- سازه های آبی

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

مهندسی کشاورزی- حشره شناسی

مهندسی کشاورزی- زراعت

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی در سه گرایش سبزی کاری-گیاهان زینتی و میوه کاری

مهندسی کشاورزی-علوم خاک در سه گرایش فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده بندی خاک و شیمی و حاصلخیزی خاک

مهندسی کشاورزی-علوم دامی در سه گرایش تغذیه دام-فیزیولوژی دام و ژنتیک و اصلاح نژاد دام