بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

مزرعه آموزشی و تحقیقاتی


مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

زمین های مزرعه آموزشی و تحقیقاتی حدود 55 هکتار است که همه ساله فعالیت های زیر در آن انجام می شود: - بخشی از زمین های زراعی (شالیزار) تحت عنوان قراردادهای زراعی، در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. - بخشی از آن جهت اجرای عملیات کشاورزی دانشجویان، در اختیار گروه های آموزشی قرار می گیرد. - بخشی از آن نیز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی، در اختیار اساتید متقاضی دارای طرح های تحقیقاتی قرار می گیرد.   04 010 01266