بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

گروه بیوتکنولوژی

گروه بیوتکنولوژی


گروه بیوتکنولوژی

تاریخچه دوره زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی در کشاورزی) شامل مجموعه ای از علوم و فنون کشت بافت، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک است. رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1384 راه‌اندازی و به کمک اعضا محترم گروه‌های باغبانی، زراعت و گیاه پزشکی به صورت زیر مجموعه گروه زراعت و اصلاح نباتات با نام گروه بیوتکنولوژی کشاورزی شروع بکار کرد. چندسال پس از راه اندازی گروه، با پیوستن نیروهای جدید هیات علمی به گروه و تجهیز نسبی آزمایشگاه در سال 1390 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دایر شد. با توجه به دایر بودن رشته مذکور در دانشکده علوم کشاورزی، از سال 1391 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در پردیس بین الملل پذیرفته شد. فعالیت‌های پژوهشی و علمی گروه - تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج -مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه ¬زنی و گیاهچه ¬ای برنج -مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات) -بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم برای تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقيقات چايکشور( -تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل - بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات در واريته برنج دم سياه - مقايسه عملكرد ارقام موتان برنج دم سياه، 1380 - جمع آوري و بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي بادام زميني با استفاده از نشانگرهاي AFLP و مورفولوژيكي - شناسايي QTLهاي كنترل كننده صفات مهم زراعي و كيفيت پخت و تبديل در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور) - ارزيابي نوع عمل ژن و وراثت پذيري صفات زراعي برنج از طريق تجزيه ميانگين نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان) - تعيين الگوي هتروتيك ژرم پلاسم برنج ايران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور) - ارزيابي عمل ژن ها و برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات كمي و كيفي توتون از طريق تجزيه ميانگين نسل ها - مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج