بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

گروه علوم و صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی


گروه علوم و صنایع غذایی

تاریخچه این رشته در تاریخ 91/8/20 به تائید شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی رسید و ازمهر ماه سال 1392 پذیرش دانشجو داشت. تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی به تفکیک مقطع و جنسیت کارشناسی ورودی 92 : زن 12 نفر، مرد 10 نفر ورودی 93 : زن 13 نفر، مرد 10 نفر