بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن حسنی

حسن حسنی

حسن حسنی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 13186019 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/22 (12:00 - 14:00)
بیولوژی سلولی و مولکولی 13184035 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/24 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 2 نامشخص نامشخص
بیوشیمی پیشرفته 13184027 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (12:00 - 14:00)
بیوشیمی 13161103 3 5 سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی 13161008 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1399/10/13 (10:00 - 12:00)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 2 نامشخص نامشخص
روشهای تشخیص مولکولی 13186022 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/08 (12:00 - 14:00)
بیوشیمی 13161008 3 3 شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 13186019 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:30)
بیولوژی سلولی و مولکولی 13184035 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 2 نامشخص نامشخص
بیوشیمی پیشرفته 13184027 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی 13161103 3 5 سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 46 نتیجه
از 3