بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن حسنی

حسن حسنی

حسن حسنی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی 13161008 3 2 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی گیاهی 13154109 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 2 نامشخص نامشخص
روشهای تشخیص مولکولی 13186022 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
نمایش 41 - 46 از 46 نتیجه
از 3