بستن
FA EN

گروه بیوتکنولوژی

تاریخچه
دوره زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی در کشاورزی) شامل مجموعه ای از علوم و فنون کشت بافت، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک است. رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی و به کمک اعضا محترم گروه‌های باغبانی، زراعت و گیاه پزشکی به صورت زیر مجموعه گروه زراعت و اصلاح نباتات با نام گروه بیوتکنولوژی کشاورزی شروع بکار کرد. چندسال پس از راه اندازی گروه، با پیوستن نیروهای جدید هیات علمی به گروه و تجهیز نسبی آزمایشگاه در سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دایر شد. با توجه به دایر بودن رشته مذکور در دانشکده علوم کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در پردیس بین الملل پذیرفته شد.
فعالیت‌های پژوهشی و علمی گروه
– تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج
-مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه ¬زنی و گیاهچه ¬ای برنج
-مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات)
-بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم برای تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقیقات چایکشور(
-تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل
– بررسی اثرات اشعه گاما و دی متیل سولفات در واریته برنج دم سیاه
– مقایسه عملکرد ارقام موتان برنج دم سیاه، ۱۳۸۰
– جمع آوری و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های بادام زمینی با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی
– شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مهم زراعی و کیفیت پخت و تبدیل در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور)
– ارزیابی نوع عمل ژن و وراثت پذیری صفات زراعی برنج از طریق تجزیه میانگین نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان)
– تعیین الگوی هتروتیک ژرم پلاسم برنج ایران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور)
– ارزیابی عمل ژن ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی و کیفی توتون از طریق تجزیه میانگین نسل ها
– مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج