بستن
FA EN

گروه علوم و صنایع غذایی

تاریخچه
این رشته در تاریخ ۹۱/۸/۲۰ به تائید شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی رسید و ازمهر ماه سال ۱۳۹۲ پذیرش دانشجو داشت.
تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی به تفکیک مقطع و جنسیت 
کارشناسی
ورودی ۹۲ : زن ۱۲ نفر، مرد ۱۰ نفر
ورودی ۹۳ : زن ۱۳ نفر، مرد ۱۰ نفر