بستن
FA EN

گروه پژوهشی کرم ابریشم

دانشکده علوم کشاورزی دارای یک گروه پژوهشی به نام کرم ابریشم می‌باشد.

رسالت گروه پژوهشی کرم ابریشم را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱- انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی مورد نیاز صنعت نوغان
۲- نشر علوم و فنآوری پیشرفته.
۳- انتقال فنآوری نوین و بررسی چگونگی اثر بخشی آن با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور.

اهداف و علائق این گروه پس از اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم در سال ۸۲ با برقراری همکاری و مشارکت گسترده با مؤسسات، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با کرم ابریشم در کشور و خارج از ایران تلاش نمود که تا پایان برنامه چهارم به اهداف زیر دست یابد و در نظر دارد با توسعه گروه و تشکیل پژوهشکده ابریشم و ارتقاء آن به یک مرکز بین المللی مطالعات نوغانداری در منطقة غرب آسیا تاثیر بیشتری در وضعیت ابریشم منطقه داشته باشد:
الف) انجام فعالیت های تحقیقاتی که منجر به بهبود کیفیت تخم نوغان، پیلة کرم ابریشم، ابریشم وتوت شود .
ب) توسعة بانک ژن کرم ابریشم کشور
ج) معرفی کرم ابریشم به عنوان یک مدل در تحقیقات بنیادی
د) توسعة صنایع وابسته به کرم ابریشم
ه) توسعة بانک ژن توت کشور
و) مطالعة وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی به منظور تهیه و اجرای طرحهایی که منجر به اصلاح ساختار موجود و احیاء و توسعة مزارع و بهره برداری ها شود.
ز) مطالعة بازار جهانی محصولات صنعت نوغان و پیشنهاد راهکاری مناسب جهت دستیابی به آن
ح ) تربیت نیروی انسانی متخصص برای بخش های مختلف صنعت نوغان
ط ) توسعه گروه پژوهشی کرم ابریشم و زیست فناوری نوغانداری و تأسیس پژوهشکدة ابریشم

اعضای هیأت علمی
این گروه خود دارای عضو هیأت علمی مستقل نیست، اما با کمک اعضای هیأت علمی سایر گروه‌ها به فعالیت علمی و پژوهشی می‌پردازد.